OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Regulamin

Regulamin

Regulamin Archiwum w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

I. Organizacja

 1. Obiekty składające się na Archiwum MOCAK-u są częścią zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, zwanego dalej Muzeum
 2. Archiwum MOCAK-u mieści się w budynku B Muzeum w pomieszczeniu o numerze B1. Pomieszczenie to podzielone jest na dwie części: magazynową, oddzieloną kontrolą dostępu oraz pokój badawczy.
 3. Dostęp do części magazynowej Archiwum MOCAK-u mają wyłącznie pracownicy działu właściwego ds. zbiorów i konserwator Muzeum.

II. Korzystanie ze zbiorów Archiwum MOCAK-u

 1. Archiwum udostępnia swoje zbiory użytkownikom na miejscu.
 2. Udostępnienie odbywa się na zasadach kwerendy naukowej i poprzedzone jest skierowaniem przez użytkownika pisemnej prośby o udostępnienie materiałów poprzez wypełnienie formularzu dostępnego na miejscu lub dostępnego w wersji PDF na stronie internetowej MOCAK-u: https://www.mocak.pl/archiwum w zakładce Regulamin. Udostępnianie zbiorów jest odpłatne. Opłatę  w wysokości 5zł (za łącznie do 8 godzin dostępu do materiałów w godzinach pracy Archiwum) lub 20zł (za dostęp do materiałów przez okres do 30 kolejnych dni liczonych od dnia pierwszego udostepnienia materiałów, w godzinach pracy Archiwum). Druk opłaty stanowi podstawę do realizowania usługi przez Archiwum. Na druku opłaty pracownik Archiwum oznacza wykorzystany czas dostępu do materiałów. Kwerendy muzeum wykonywane przez pracowników podlegają opłacie zgodnej z odrębnymi przepisami.
 3. Od użytkowników wymagane jest podpisanie zobowiązania przestrzegania Regulaminu Archiwum MOCAK-u i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w programie ewidencji komputerowej.
 4. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 30-702 Kraków, ul. Lipowa 4; samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 31; NIP: 675-142-70-73, numer REGON: 121135203.
 5. W celu korzystania z Archiwum MOCAK-u  dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania i korespondencji, e-mail, telefon, numer dowodu tożsamości, PESEL)  użytkownika zostają umieszczone w bazie Archiwum. Dane te mogą być przetwarzane przez MOCAK tylko w celu realizacji zawieranej umowy.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji zawartej umowy i w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 7. Użytkownik  na prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich podanie wyklucza zawarcie umowy i realizację usługi udostępnienia
 9. Dane osobowe nie będą udostępniane innym, dane te nie będą przesyłane do krajów spoza Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. Dane te nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Jeżeli użytkownik chciałby skorzystać z przysługujących mu praw ma możliwość kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem iod@mocak.pl
 11. Każdy użytkownik może jednorazowo korzystać z maksymalnie 3 teczek zawierających archiwalia.
 12. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018r. z póź. zm. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
 13. Wynoszenie poza Archiwum MOCAK-u materiałów archiwalnych bez wiedzy pracowników Muzeum jest niedozwolone.
 14. Użyczenie na zewnątrz może odbyć się jedynie za zgodą Dyrektora Muzeum  i być poprzedzone podpisaniem stosownej umowy użyczenia.
 15. Zasady udostępniania wizerunków obiektów z Archiwum MOCAK-u reguluje odrębne Zarządzenie.

III. Korzystanie z Archiwum MOCAK-u

 1. Archiwum MOCAK-u zapewnia swobodny dostęp do zbiorów w pomieszczeniu o numerze B1, w wydzielonej części bez ograniczonego dostępu.
 2. W Archiwum MOCAK-u można korzystać z udostępnionego sprzętu komputerowego oraz otwartego dostępu do sieci bezprzewodowej.
 3. Użytkownicy mogą wykorzystywać stanowiska komputerowe wyłącznie w celach naukowych, informacyjnych i edukacyjnych.
 4. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, przeglądanie stron internetowych oraz korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 5. Wnosząc do Archiwum MOCAK-u własne materiały archiwalne bądź biblioteczne, należy poinformować o tym pracownika Muzeum.

IV. Postanowienia porządkowe

 1. Korzystający z Archiwum są zobowiązani do:

a) niewnoszenia na jego teren jedzenia ani napojów,
b) zachowania ciszy,
c) dbania o powierzone im materiały archiwalne oraz sprzęt będący własnością Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,
d) pozostawiania wierzchnich okryć, teczek, plecaków, torebek w przeznaczonym do tego miejscu.

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia udostępnionych materiałów archiwalnych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie Archiwum. Użytkownik jest zobowiązany do szanowania udostępnionych mu materiałów oraz zgłaszania zauważonych braków i uszkodzeń.
 2. Pracownik Muzeum  może odmówić obsługi użytkownika naruszającego normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie.