OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Regulamin newslettera MOCAK-u

Regulamin newslettera MOCAK-u

Regulamin Newslettera w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

§ 1
Niniejszy regulamin usługi Newsletter zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą: ulica Lipowa 4 30-702 Kraków wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miejskiej Kraków pod numerem 31., zwanym  dalej  MOCAK.

§ 2
Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez MOCAK na podany przez użytkownika adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3
Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 4
Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie www.mocak.plw części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail (dalej: Dane osobowe) oraz zaakceptuje regulamin oraz udzieli zgody przez zaznaczenie check boxa poprzez zaznaczenie:
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. adres e-mail) przez MOCAK w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
-Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MOCAK-u drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany adres e- mail; a następnie kliknie przycisk „subskrybuję. Na podany przez użytkownika adres e-mail <MOCAK>  wyśle mail aktywacyjny do potwierdzenia treści maila. Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§ 5
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6
W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania usługi Newslettera, należy:
a)       posiadać komputer lub urządzenie mobilne połączony z siecią Internet;
b)      posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów; hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
c)        posiadać adres e-mail.

§ 7
1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez: klikniecie w link „Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości newslettera MOCAK-u”, który znajduje się w treści informacji rozsyłanych w ramach świadczonej usługi Newslettera;

§ 8
1. Administratorem Danych osobowych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą w <ul. Lipowa 4, 30-363 Kraków > e-mail: office@mocak.pl.
2. W Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK> z siedzibą w <ul. Lipowa 4, 30-373 Kraków został powołany Inspektor Ochrony Danych, kontakt e-mail:iod@mocak.pl z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
3. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest umowa zawarta wskutek akceptacji zapisów Regulaminu umieszczonego na stronie naszego portalu Newsletter; Przetwarzanie Danych osobowych  jest niezbędne do realizacji umowy.
4. Dane, które przetwarzamy, w zakresie: adres e`mail, wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych czynności przed jej zawarciem.
5. Podanie danych osobowych nie jest konieczne, jednak w przypadku braku ich podania, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy.
7. Administrator świadcząc usługę Newsletter udostępnia dane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne w zakresie: utrzymania i serwisu oprogramowania wykorzystywanego przy realizacji postanowień umowy.
8. Administrator nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Podmiot którego Dane osobowe dotyczą posiada prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Administrator nie będzie podejmował wobec Podmiot którego Dane osobowe dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 9
1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy office@mocak.pl/
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 10
1. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
2. MOCAK zastrzega sobie prawo zmiany ninejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały interesów;
b) zmiany możliwości technicznych; oraz
c) zmiany przepisów prawa;
w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez MOCAK usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
3. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.