OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Rozmówki//. Konkurs dla dzieci

Rozmówki. Konkurs dla dzieci

04.12.2018

Opublikowano: 16.11.2018

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie organizowanym przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK i wydawnictwo Planeta Tangerina.

Konkurs stanowi część projektu Zabawy z książką, w ramach którego w 2018 roku cyklicznie odbywają się warsztaty inspirowane wybranymi publikacjami zagranicznymi.

Zadanie konkursowe

Stwórz w dowolnej technice krótką historię obrazkową. Wykorzystaj w niej wybrane zwroty w języku polskim, portugalskim lub polskim i portugalskim. Słówka i zwroty znajdziesz w załączniku.

Nagrody

Główną nagrodą w konkursie są ilustrowana książka Przejścia nie ma! (w wersji oryginalnej) i zestaw materiałów plastycznych. Ponadto autorom nagrodzonych prac zapewniamy darmowy wstęp na warsztaty Zabawy z książką i zeszyty edukacyjne z cyklu Twórcza Kolekcja.

Prace konkursowe należy przesłać do 4 grudnia 2018 roku drogą elektroniczną na adres prawelska@mocak.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem: Dział Edukacji MOCAK-u, ul. Lipowa 4, 30-702 KrakówMożna je dostarczyć także osobiście do recepcji MOCAK-u.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Muzeum nie później niż 10 grudnia.

Do prac trzeba dołączyć opis z następującymi informacjami:

1) imię autora,
2) rok urodzenia autora,
3) adres korespondencyjny i numer telefonu opiekuna,
4) oświadczenie opiekuna (do pobrania poniżej).

Rozmówki

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie organizowanym przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK i wydawnictwo Planeta Tangerina.

Konkurs stanowi część projektu Zabawy z książką, w ramach którego w 2018 roku cyklicznie odbywają się warsztaty inspirowane wybranymi publikacjami zagranicznymi.

Zadanie konkursowe

Stwórz w dowolnej technice krótką historię obrazkową. Wykorzystaj w niej wybrane zwroty w języku polskim, portugalskim lub polskim i portugalskim. Słówka i zwroty znajdziesz w załączniku dostępnym pod adresem: [link].

Nagrody

Główną nagrodą w konkursie są ilustrowana książka Przejścia nie ma! (w wersji oryginalnej) i zestaw materiałów plastycznych. Ponadto autorom nagrodzonych prac zapewniamy darmowy wstęp na warsztaty Zabawy z książką i zeszyty edukacyjne z cyklu Twórcza Kolekcja.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Muzeum nie później niż 10 grudnia.

 

Prace konkursowe należy przesłać do 4 grudnia 2018 roku drogą elektroniczną na adres prawelska@mocak.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem: Dział Edukacji MOCAK-u, ul. Lipowa 4, 30-702 KrakówMożna je dostarczyć także osobiście do recepcji MOCAK-u.

 

Do prac trzeba dołączyć opis z następującymi informacjami:

1) imię autora,

2) rok urodzenia autora,

3) adres korespondencyjny i numer telefonu opiekuna,

4) oświadczenie opiekuna (do pobrania poniżej).

 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny

[dla uczestników konkursu]

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą w Krakowie informuje, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK , 30-702 Kraków ul. Lipowa 4; samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 31; NIP 675-142-70-73, REGON 121135203, office@mocak.pl , tel. 12 263 40 03, zwanym dalej Muzeum.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Muzeum można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@mocak.pl .

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe i dane Pani/Pana dziecka, uzyskane w związku z przygotowaniem i realizacją konkursu, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

  1. Przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
  2. Rozliczenia Konkursu - w przypadku otrzymania nagrody, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. Promowania działalności organizatora konkursu, w tym publikacji wizerunku uczestnika Konkursu, na podstawie dobrowolnej zgody prawnego opiekuna uczestnika, na następujących polach eksploatacji: w materiałach promocyjnych, wydawnictwach, na stronie internetowej MOCAK,
  4. Prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. Dokumentowania działalności Muzeum (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO) zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Zakres przetwarzanych danych

Z tytułu podanych wyżej celów, przetwarzamy dane osobowe maksymalnie w zakresie: imię i nazwisko uczestnika konkursu, rok urodzenia uczestnika, imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika konkursu, podpis opiekuna, adres korespondencyjny, dane do kontaktu: adres e-mail, numer telefonu opiekuna.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

1) serwisujące urządzenia Muzeum za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;

2) dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Muzeum;

3) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;

4) świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Muzeum (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne, windykacyjne i podatkowe.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

W przypadku danych publikowanych przez Muzeum dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Uczestnikowi Konkursu i jego opiekunowi przysługuje prawo do:

§ sprostowania (poprawienie) danych;

§ usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

§ ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwalnie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);

§ dostępu do danych (w tym o kopię danych);

§ przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);

§ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@mocak.pl pisemnie na adres siedziby Muzeum lub osobiście w siedzibie Muzeum.

Przed realizacją Państwa uprawnień Muzeum musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Muzeum narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne - ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Konkursie.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Muzeum nie będzie stosowało wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.